ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิท 19 (ATK) งานหลักประกันสุขภาพตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างทำบั้งไฟ สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ควบคุมภายในและตรวจสอบภาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้งานหัตถกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด-19 (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จภาษีป้ายและใบเสร็จค่าขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) คลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก พช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน (คณะผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำและห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างศาลาประชาคม บ้านเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2021
ซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างซ่อมบำรุง รถยน๖์บรรทุก กระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำ ปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียน หมาและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น งานของดีสร้งคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
จ้างท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่