แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 09/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 31/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 30/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ 08/02/2022
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยปูทับถนน คสล.เดิม 17/09/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 10/06/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 16/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 27/05/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม พาสเจอร์ไรส์) ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 25666 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิมบ้านนางบุญจันทร์ - บ้านนางวันทา บ้านท่าแสนสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำสายศาลากลางบ้าน-สายแยกถนนเส้นกลางบ้าน บ้านโคกคอย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จากเชียงดา - เหล่าม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเป่าบ่อบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
จ้างจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำสายศาลากลางบ้าน-สายแยกถนนเส้นกลางบ้าน บ้านโคกคอย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม พาสเจอร์ไรส์) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 - วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลเชียงดา ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ (จัดซื้อชุดกีฬา) 02/02/2023
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลเชียงดา ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ(จัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรณรงค์ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ บริเวณดอนปู่ตา บ้านเชียงดา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างทำป้ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ บริเวณดอนปู่ตา บ้านเชียงดา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างทำป้ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกสลสงกรานต์ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม พาสเจอร์ไรส์) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการขยายเขตประปา บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม พาสเจอร์ไรส์) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 - วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
จ้างทำตราประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จุดที่2 หมู่ 7 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างค่าป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่