ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (กย 2397) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายบอกลู๋ทางตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อโครงการประเพณีแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อโครงการประเพณีแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อชุดคู่มือประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อชุดปฏิบัติ ทำปุ๋ยอัดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
ซื้อป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ-เก้าอี้ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการประเพณีแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายบอกลู๋ทางตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
จ้างเพื่อรับรองการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฯ (ตกแต่งสถานที่และประกอบเวทีพร้อมเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างก่อสร้างลานตากข้าว/ผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก พช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน (คณะผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำและห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างศาลาประชาคม บ้านเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2021
ซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างซ่อมบำรุง รถยน๖์บรรทุก กระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่