แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสำราญ - คอดอนโพธิ์ 11/06/2024
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 09/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 31/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 30/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ 08/02/2022
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยปูทับถนน คสล.เดิม 17/09/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 10/06/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 16/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 27/05/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางไพเราะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสิทธิพล - มูลนิธิ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม พาสเจอร์ไรส์) ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 25666 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิมบ้านนางบุญจันทร์ - บ้านนางวันทา บ้านท่าแสนสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำสายศาลากลางบ้าน-สายแยกถนนเส้นกลางบ้าน บ้านโคกคอย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จากเชียงดา - เหล่าม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาเครื่องเสียงในขบวนแห่ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟบูชาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาวงดนตรีตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Mulifuncton เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Mulifuncton เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 20 กก. จำนวน 500 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบึงสำราญ - หนองเบือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ 2 ตัว) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดพาสเจอร์ไรส์) โรงเรียน รสจืด ตรานมโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Mulifuncton เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 20 กก. จำนวน 500 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมิร์สสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
ซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน 22 ชุด ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เสื้อยึดคอกลมสีดำ หมวก รองเท้า และเข็มขัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมิร์สสูบน้ำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดนมยู เอช ที รสจืด(นมกล่อง) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล) ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่