แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 31/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 30/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ 08/02/2022
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยปูทับถนน คสล.เดิม 17/09/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 10/06/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 16/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 27/05/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลเชียงดา ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ (จัดซื้อชุดกีฬา) 02/02/2023
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลเชียงดา ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ(จัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลเชียงดา ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ(จัดซื้อถ้วยรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างจัดจ้างโครงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2566 (ค่าจ้างเหมารถโดยสาย ไป-กลับ จำนวน 2 คัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างทำตราประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
ซื้อกระจกโค้งนูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จุดที่2 หมู่ 7 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จุดที่2 หมู่ 7 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตัดหญ้า(แบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2022
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงสำราญ หมู่ ๓ สายบ้านนางสมหมาย - วัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำตราประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จุดที่2 หมู่ 7 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างค่าป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
จ้างตกแต่งสถานที่และจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
จ้างเวทีมหรสพงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (สายสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงสำราญ หมู่ ๓ สายบ้านนางสมหมาย - วัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื่นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงสำราญ หมู่ ๓ สายบ้านนางสมหมาย - วัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (กย 2397) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อโครงการประเพณีแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายบอกลู๋ทางตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
จ้างเพื่อรับรองการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฯ (ตกแต่งสถานที่และประกอบเวทีพร้อมเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างก่อสร้างลานตากข้าว/ผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่