แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 09/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 31/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว 30/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
โครงการเงินอุดนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23/01/2023
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ 08/02/2022
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูทับ ถนน คสล.เดิม 17/09/2021
ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยปูทับถนน คสล.เดิม 17/09/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 10/06/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 16/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 27/05/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางไพเราะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสิทธิพล - มูลนิธิ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม พาสเจอร์ไรส์) ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 25666 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชียงดา - หนองอั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิมบ้านนางบุญจันทร์ - บ้านนางวันทา บ้านท่าแสนสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำสายศาลากลางบ้าน-สายแยกถนนเส้นกลางบ้าน บ้านโคกคอย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จากเชียงดา - เหล่าม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง B๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีตถนนสายบ้านนายบุญจันทร์ - บ้านนางวันทา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (หอถังกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างพิมพ์เอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้ออาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และค่าอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 486-63-0031) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาตามรอบ (หมายเลขทะเบียน กย 2397 อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างทำป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผต 1878 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดนมยู เอช ที รสจืด(นมกล่อง) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล) ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรณรงค์ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ บริเวณดอนปู่ตา บ้านเชียงดา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างทำป้ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ บริเวณดอนปู่ตา บ้านเชียงดา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างทำป้ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกสลสงกรานต์ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บร ๔๓๑๕ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม พาสเจอร์ไรส์) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่