Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยางไพเราะ หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงระบบประปา (หอถังกลางบ้าน) หมู่ที่ 2

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอัจฉรา-วัดป่า หมู่ที่ 3

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแดง – คูดินโรงเรียนบ้านแมด หมู่ที่ 2

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสมบูรณ์ – โคกสำราญ หมู่ที่ 4

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเชียงดา

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายสิทธิพล – มูลนิธิ หมู่ที่ 6

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหล่าม่วง-เมรุเผาศพ หมู่ที่ 1

Continue Reading...