คำสั่งรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน และมอบหมายงาน

*กรณีมอบหมายหน้าที่การงาน*

-คำสั่งมอบหมายงานภายในสำนักปลัด

-คำสั่งมอบหมายงานภายในกองคลัง

-คำสั่งมอบหมายงานภายในกองการศึกษาฯ

-คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง

-กองสวัสดิการสังคม

 

*กรณีมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน*

-มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

 

*กรณีรักษาราชการแทน*

-รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

-รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

-รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

-รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

-รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Admin

Share: