ข้อมูลสภาพทั่วไป

องค์กรทางศาสนา
ประชาชนในตำบลเชียงดาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 1
วัดอุดมวิทยาราม หมู่ที่ 2
วัดป่าสงบจิตร หมู่ที่ 3
วัดพรสวรรค์ หมู่ที่ 4
วัดเหล่าแก้ว หมู่ที่ 5
วัดป่าสามัคคี หมู่ที่ 6
วัดป่าโคกสำราญ (ธรรมยุต) หมู่ที่ 7
วัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 8

การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 2 แห่ง

ระบบสาธารณูปโภค
1) การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมสามารถติดต่อไปยังจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี โดยมีทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อ สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง และมีรถโดยสารประจำทางสายอุดรธานี – โพนพิสัยผ่าน 2) การโทรคมนาคม สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์) จำนวน 1 แห่ง สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 5 แห่ง
3) การไฟฟ้า เขตตำบลเชียงดา เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
4) ระบบประปา มีระบบประปาแบบบ่อบาดาลทุกหมู่บ้าน

mungmee

Share: