นโยบายในการบริหาร

นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

      คําแถลงนโยบายของ นายมนู  พันธ์ดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ในวันจันทร์ที่ 10  มกราคม ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยนําเสนอ กรอบความคิด และวิสัยทัศน์ในการกําหนดนโยบายและแผนงาน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ดังนี้

  1. นโยบายเร่งด่วน
    • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กร และเครือข่ายชุมชนในการพัฒนา

ตำบลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในทุก ๆ ด้าน ภายในตำบล

  1. นโยบายทั่วไป

2.1 การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก้าวสู่องค์กร    ทันสมัย  โปร่งใส  ใส่ใจชุมชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2.1.1 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมสำหรับการบริหาร และบริการประชาชน

2.1.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

2.1.3 พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและองค์กรเอกชน

2.1.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมในตำบลเชียงดา  ให้มีความเข้มแข็ง

2.1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

 

2.2 การจัดการด้านการศึกษาและกีฬา

2.2.1 จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน  อาหารกลางวันให้เพียงพอจากภารกิจถ่ายโอน

2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียน

2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในตำบลเชียงดา

2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน และร่วมมือกับ   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับตำบล และภายในกลุ่มของอำเภอ

2.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกายของชุมชนในตำบล

2.3 การจัดการด้านการท่องเที่ยว

2.3.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    ท่าแพน้ำพาน  ป่าชุมชนในตำบล

2.3.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชนของตำบล

2.4 การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4.1 พัฒนาระบบโครงการถนนให้ทั่วถึง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

2.4.2 ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่ตำบลเชียงดาอย่างเป็นระบบ

2.4.3 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ   ภายในตำบลเชียงดา

2.4.4 พัฒนาระบบการกระจายข่าวสารข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

2.5 การจัดการด้านศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม

2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี  วัฒนธรรม ภายในตำบลเชียงดาที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

2.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ภายในตำบลและระดับอำเภอ

2.6 การจัดการด้านสาธารณสุข  สุขภาพและพลานามัย

2.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในพื้นที่ตำบลเชียงดา

2.6.2 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

2.6.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    เชียงดา

2.6.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและพลานามัยอย่างทั่วถึงภายในตำบล

2.7 การจัดการด้านการเกษตร  และการส่งเสริมอาชีพ

2.7.1 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการผลิต การเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบล

2.7.2 พัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายภายในครอบครัว

2.7.3 สนับสนุนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเกษตรภายในตำบลเชียงดา      เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่องค์กรภายในตำบล

2.7.4 ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มองค์กรภายในตำบล

2.7.5 ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและมี ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น

2.8 สนับสนุนการจัดการด้านสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และคนชรา

2.8.1  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มต่างๆในพื้นที่ตำบลเชียงดา

2.8.2  ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก เยาวชน  คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.8.3 ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่สตรี  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  และคนพิการภายในตำบล

2.9 การจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.9.1  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบอย่างมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลเชียงดา

2.9.2  ร่วมประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในตำบลเชียงดา

2.9.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

mungmee

Share: