วินัยข้าราชการ

แผ่นพับวินัย จริยธรรม

 

-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558

 

 

Admin

Share: