มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่่น และข้าราชการส่วนท้องถิน

Admin

Share: