วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลเชียงดาเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีความสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

                       

 

 

 

                        พันธกิจ (MISSION)

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีไฟฟ้า ประปา เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  2. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  3. ด้านเศรษฐกิจประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
  4. ด้านสังคมชุมชนมีการดำรงชีพอย่างมีความสงบสุข และมีสวัสดิการที่ดี  ยึดหลัก “บวร” อันประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการทุกภาคส่วน โดย 3 ส่วนนี้เป็นเสาหลักในการพัฒนาชุมชน
  5. ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมเยาวชน มีความรู้ ความสามารถ มีพระพุทธศาสนาในจิตใจตลอดจนรู้จักอนุรักษ์  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีไว้
  6. ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อหรือภัยสุขภาพและรับรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันการเกิดโรคระบาด
  7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิงแวดล้อมที่ดีทำให้น่าอยู่
  8. ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง
  9. ด้านการเมืองการบริหารเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและได้รับการบริการที่ดี

 

 

                      จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
2. ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตรอยย่างเพียงพอ
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนารายได้
4. บ้าน วัด ส่วนราชการ ร่วมบูรณาการประสานงานเพื่อพัฒนาชุมชน
5. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ดำรงอยู่คู่ตำบลเชียงดาสืบไป
6. ตำบลเชียงดา สุขภาพเป็นสุข
7. ปริมาณขยะตำบลเชียงดาลดลง
8. การเพิ่มผลผลิต และประชาชนมีศักยภาพในการทำการเกษตร

mungmee

Share: