วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เกษตรสมบูรณ์”
พันธกิจ

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร

Share: