คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แจ้งเวียนคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card

คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสาร

คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

mungmee

Share: