ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.
ตำบลเชียงดา แยกออกจากตำบลสร้างคอมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสร้างคอม พื้นเพดั้งเดิมของประชากรอยู่บ้านเชียงดา บ้านโพนฆ้อง และมีบางส่วนของบ้านแมด หมู่ที่ 2, บ้านท่าแสนสุข หมู่ที่ 8 อพยพจากจังหวัดนครราชสีมา การตั้งถิ่นฐานของเกษตรกรในตำบลเชียงดา 4 หมู่บ้าน ลักษณะการจัดตั้งอาศัยทำเลตามหัวไร่ปลายนา และมีอีก 4 หมู่บ้านอาศัยทำเลปลูกสร้างตามเส้นทางคมนาคมการตั้งถิ่นฐานของประชากรจะตั้งรวมกันเป็นกลุ่มและมีเพียง 2 หมู่บ้านที่อาศัยตามความยาวของสันทางคมนาคม คือหมู่ที่ 4, 6 ประเพณีดั้งเดิมของชาวตำบลเชียงดาจะเป็นลักษณะการจัดทำบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ซึ่งมีพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของประชากรในตำบล เขตตำบลนี้ เช่น การแต่งงาน การบวช การตาย ประเพณีเหล่านี้จะกระทำขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิต นอกจากนั้นยังมีประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เกี่ยวกับการผลิต ได้แก่ บุญประทายข้าวเปลือก บุญห่อข้าวฉลาก บุญข้าวประดับดิน และบุญบั้งไฟ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาสำเนียงอีสาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเชียงดา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จำนวน 3,637 แห่ง) ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ตำบลเชียงดาแบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน.
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านเชียงดา , หมู่2 บ้านแมด , หมู่3 บ้านบึงสำราญ , หมู่4 บ้านโนนสมบูรณ์ , หมู่5 บ้านเหล่าม่วง , หมู่6 บ้านโคกคอย , หมู่7 บ้านโคกสำราญ , หมู่8 บ้านท่าแสนสุข

Share: