การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมนู  พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อีกทั้งนายมนู  พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดายังได้กล่าวมอบนโยบายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สืบไป

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Share: