Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่28 ก.ย. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชียงดา ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นปรับปรุงภมิทัศน์บริเวณทางโค้ง จุดเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน สายบ้านดงผักเทียม-บ้านโคกคอย ในเขตพื้นที่ต.เชียงดาหมู่ที่ 1,6

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชียงดา แจ้งประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านตำบลเชียงดา หมู่ที่ 2,3,8 ที่มีพื้นที่ติดลำห้วยหลวงตอนล่าง เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย(อุทกภัย)น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก และการระบายน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงตอนบนระหว่างวันที่13-25 กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบรมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้หน้ากากอนามันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

Continue Reading...