การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นประธานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรักษาวินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประกาศเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม และประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อีกทั้งยังมอบนโยบายให้นำเอาตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

 

038 ประกาศกำหนดนโยบายทางจริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อง

ประกาศกำหนดนโยบายทางจริยธรรม

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

 

Share: