วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมและองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้เข้าร่วมรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

Share: