วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง ท่านรองนายก ท่านเลขานายก และท่านรองปลัด ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านเหล่าม่วง หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคม

Share: