วันที่ 19 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง ท่านรองนายก ท่านเลขานายก และท่านรองปลัด ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกคอย หมู่ที่6 ณ ศาลาอเนกประสงค์

Share: