วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ที่2 ณ ศาลาวัดอุดมวิยา

Share: