วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

Share: