ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Admin

Share: