วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเเมด ได้ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ประจำปี 2566 ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย

  

Share: