วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง และคณะผู้บริหาร ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบึงสําราญ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

Admin

Share: