การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างและรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
Admin

Share: