ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ประกาศ ส.ถ. 1ทับ1 ผ.ถ.1ทับ1 อบต.เชียงดา (ลงนามแล้ว)
Share: