ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง
Share: