วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านเชียงดา หมู่ที่ 1 ณ วัดดอนแก้วเชียงดา

Admin

Share: