วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวาทิตย์ ปริธิสาร ท้องถิ่นอำเภอสร้างคอม พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอสร้างคอม พร้อม ผอ.รพ.สต. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ทวนสอบ ระดับอำเภอในการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เพื่อเป็นการกระตุ้นเเละขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเตรียมพร้อมการทวนสอบ ระดับจังหวัดต่อไป

Share: