ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะวัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning day)

Admin

Share: