วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.กองการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ได้ออกตรวจศพด.บ้านเชียงดาและศพด.บ้านแมด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของ ศพด.

Share: