ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 และโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่9 ปี65
Share: