วันที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง ท่านรองนายก ท่านเลขานายก ท่านรองปลัด พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าแสนสุข หมู่ที่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

Share: