วันที่ 16 พ.ค. 66 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีได้ออกเยี่ยมผู้พิการและแนะนำให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหางาน

Admin

Share: