วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ท่านเลขานุการนายก ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา และกองสวัสดิการสังคม ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ

Admin

Share: